Wijzigingen Arbeidsongeschiktheidsfonds en Werkhervattingskas

Kleine werkgevers gaan per 1-1-2022 een lagere premie betalen voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) dan grotere werkgevers. Ook gaat de grens tussen kleine en middelgrote werkgevers voor de Werkhervattingskas (Whk) wijzigen. Dit heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid duidelijk gemaakt in het Staatsblad. De

Kleine werkgevers gaan per 1-1-2022 een lagere premie betalen voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) dan grotere werkgevers. Ook gaat de grens tussen kleine en middelgrote werkgevers voor de Werkhervattingskas (Whk) wijzigen. Dit heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid duidelijk gemaakt in hetStaatsblad. De wijzigingen gaan in vanaf 1 januari 2022.

De grens tussen kleine en middelgrote werkgevers wordt 25 keer de gemiddelde loonsom. Dezelfde grens gaat gelden voor de Werkhervattingskas.

Achtergrond van het besluit

Sinds de invoering van de Wet verbetering poortwachter in 2002 wordt een actieve houding van de werknemer en werkgever verwacht wat betreft herstel en re-integratie. In eerste instantie is de re-integratie gericht op terugkeer binnen het eigen bedrijf (spoor één re-integratie). Als re-integratie bij de eigen werkgever niet meer lukt kijken werkgever en werknemer of het werk bij een andere werkgever hervat kan worden (spoor twee re-integratie). Na twee jaar ziekte beoordeelt UWV of de werkgever en de werknemer samen voldoende re-integratie-inspanningen hebben verricht (de RIV-toets). Als UWV oordeelt dat dat niet het geval is, kan UWV de loondoorbetalingsperiode van de werkgever met maximaal een jaar verlengen (loonsanctie).

Uit onderzoekblijkt dat werkgevers over het algemeen begrip hebben voor het feit dat ze het loon van zieke werknemers doorbetalen. Toch ervaren werkgevers knelpunten. Kleine werkgevers ervaren de re-integratieverplichtingen als disproportioneel. Kleine werkgevers staan voor dezelfde verplichtingen en kosten als grote werkgevers. In de praktijk zien grote werkgevers meer mogelijkheden om aan de verplichtingen te voldoen. Daarom wil het kabinet kleine werkgevers financieel tegemoetkomen voor de kosten van loondoorbetaling.

Uitwerking gedifferentieerde Aof-premie

De premiedifferentiatie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds zal als volgt werken. De werkgevers worden onderscheiden in twee categorieën:

  • 1.Kleine werkgevers, met een loonsom tot en met 25 maal het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer per jaar;
  • 2.Middelgrote en grote werkgevers (overige werkgevers), met een loonsom groter dan 25 maal het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer per jaar.

De indeling naar grootte van de werkgever voor een kalenderjaar wordt gemaakt op basis van het totaal van het premieplichtige loon van de werkgever twee jaar eerder (t-2). Een startende werkgever wordt in de eerste twee jaar dat deze bestaat als kleine werkgever aangemerkt, omdat dan volgens deze systematiek nog geen loongegevens van de werkgever bekend zijn.

Effecten voor werkgevers

Als gevolg van de wijziging van het besluit is het mogelijk om de Aof-premie anders vast te stellen voor verschillende categorieën werkgevers zodat kleine werkgevers financieel tegemoet kunnen worden gekomen voor hun loondoorbetalingsverplichtingen. Hiervoor is een bedrag van €450 miljoen afgesproken. Deze premieverlaging wordt voor €250 miljoen gedekt uit een verhoging van de Aof-premie voor alle werkgevers (voor zowel kleine als (middel)grote werkgevers). Per saldo betekent dit dat de Aof-premie voor kleine werkgevers met ongeveer 1,0%-punt daalt. Voor (middel)grote werkgevers stijgt de Aof-premie met ca. 0,1%-punt. Het verschil in premie tussen kleine en (middel)grote werkgevers bedraagt dus ca. 1,1%-punt.

Kleine werkgevers houden zo meer geld over, omdat zij een lagere premie gaan betalen voor het Aof. Met dit geld kunnen zij bijvoorbeeld eenMKBverzuimontzorgverzekering afsluiten.

Vraag vandaag nog uw offerte aan voor een MKBverzuimontzorgverzekering

Meer nieuws over verzuim­verzekering­en

28-11-2022

MKB verzuim-ontzorg-verzekering 10.000 keer gesloten

In 2022 zijn naar schatting 10.000 MKB verzuim-ontzorg-verzekeringen afgesloten. Ongeveer 60 procent hiervan zijn werkgevers met minder dan vijf werknemers. Ongeveer 25 procent van alle nieuw afgesloten verzekeringsproducten is de MKB verzuim-ontzorg-verzekering. Dat schrijft minister Van Gennip in een update maatregelen loorbetaling bij ziekte.<br /> <br /> De

Lees verder
21-06-2023

Wijziging Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar

Werkgever en werknemer zijn per 1 juli 2023 verplicht om hun visie op het re-integratietraject te geven.<br /> <br /> Dit staat in een nieuwe ministeriële regeling, die recent is gepubliceerd in de Staatscourant. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Karien van Gennip, schrijft: "Het is belangrijk

Lees verder
06-03-2024

OCTAS presenteert 3 varianten om arbeidsongeschiktheidsstel te vereenvoudigen

De Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (Octas) heeft op 29 februari 2024 aan het kabinet advies uitgebracht over een stelsel voor langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid. Dat stelsel staat onder druk, onder andere door een tekort aan verzekeringsartsen die beoordelen hoe ziek of arbeidsongeschiktheid een werknemer is die een WIA-uitkering wil.

Lees verder
08-07-2024

Nieuw bij Nationale Nederlandsen verzuimverzekering: vast premiepercentage bij driejarig contract

Nieuwe en bestaande klanten Nationale Nederlanden verzuimverzekering met een loonsom kleiner dan € 500.000,- kunnen kiezen om hun premiepercentage voor drie jaar vast te leggen. Mantels en doelgroepen met een premietabel zijn uitgesloten.

Lees verder