OCTAS presenteert 3 varianten om arbeidsongeschiktheidsstel te vereenvoudigen

De Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (Octas) heeft op 29 februari 2024 aan het kabinet advies uitgebracht over een stelsel voor langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid. Dat stelsel staat onder druk, onder andere door een tekort aan verzekeringsartsen die beoordelen hoe ziek of arbeidsongeschiktheid een werknemer is die een WIA-uitkering wil.

Donderdag 29 februari heeft de Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstel (OCTAS) haar advies uitgebracht aan minister Van Gennip (SZW). In het advies presenteert OCTAS drie varianten waardoor het huidige te complexe stelsel voor ziekte en arbeidsongeschiktheid vereenvoudigd kan worden. Ook doet de OCTAS een aantal voorstellen om knelpunten voor mensen zonder (recent) arbeidsverleden aan te pakken.

Het advies dat OCTAS nu geeft, is een vervolg op de probleemanalyse die zijn afgelopen oktober heeft gepresenteerd. Daarin schetste de commissie uitvoerig de complexiteit van het huidige stelsel voor alle betrokkenen.

‘Huidig stelsel beter’ is de eerste variant die OCTAS schetst. In deze variant stelt OCTAS een flink aantal maatregelen voor om het huidige stelsel minder complex, menselijker en begrijpelijker te maken. Zo wordt de WIA eenvoudiger door onder meer uit te gaan van één in plaats van de huidige drie regelingen. Ook komen door een regeling voor zelfstandigen en een lagere drempel voor arbeidsongeschiktheid meer mensen in aanmerking voor de WIA. Vooral mensen die eerder een flexibel contract hadden met een laag inkomen, hebben baat bij deze maatregelen.

In de variant ‘Werk staat voorop’ ligt de nadruk op wat mensen wél kunnen, in plaats van wat ze níet kunnen. In deze variant schetst OCTAS een werkwijze waar eerst gekeken wordt naar de mogelijkheden van re-integratie. Tijdens deze periode van 3 tot 5 jaar ontvangt iemand een re-integratieuitkering. Zo wordt voorkomen dat iemand snel het label ‘arbeidsongeschikt’ krijgt. Daarna volgt de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling. Mensen waarvan re-integratie niet haalbaar blijkt komen dan in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidseinduitkering (AO-einduitkering).

In de variant ‘Basis voor werkenden’ schetst OCTAS één gelijke regeling voor alle werkenden. Zowel werknemers als zelfstandigen komen hierdoor in dezelfde regeling terecht. Alle werkenden worden in deze variant op dezelfde manier beoordeeld, ondersteund en begeleid naar eventuele re-integratie. Eén regeling beoogt het stelsel geschikter te maken voor mensen die afwisselend of tegelijkertijd werken in loondienst en werken als zelfstandige. Voor werkenden is er een verplichte aanvullende verzekering, waardoor hun inkomensbescherming weinig verandert ten opzichte van de variant ‘huidig stelsel beter’.

Voor mensen zonder (recent) arbeidsverleden is het huidige stelsel vooral te veel een doolhof. OCTAS doet dan ook verschillende voorstellen om de dienstverlening te intensiveren en beter aan te sluiten bij de behoefte. Dit zijn geen keuzes maar minimaal noodzakelijke maatregelen om de knelpunten te verlichten.

Ongeacht welke variant wordt gekozen, is het volgens commissievoorzitter Roos Vermeij mogelijk veel zaken te versimpelen door uit te gaan van het perspectief van mensen. ‘Complexiteit is vaak een uiting van regeldrift en doelmatigheidsdwang. Wij vinden dat mensen moeten kunnen begrijpen wat hun rechten zijn, wat hun plichten zijn en wat hun perspectief is.’ Vermeij wijst er op dat om tot daadwerkelijk vereenvoudigingen te komen het nodig is dat alle betrokkenen meewerken aan de verdere uitwerking van de varianten. ‘De varianten zijn alternatieven waaruit gekozen kan worden. Zonder een keuze te maken, geven wij een visie op een stelsel voor mensen die ziek of arbeidsongeschikt worden en waarbij meer aandacht en meer zekerheid voor mensen is. Het is belangrijk dat daarbij wordt uitgegaan van wederzijds vertrouwen. Ook moeten werkgevers meer mogelijkheden krijgen om te ondersteunen bij re-integratie. Door regelgeving lopen zij nu nog tegen te veel beperkingen aan.’ OCTAS is 25 november 2022 ingesteld door minister Van Gennip. Met het advies dat nu is uitgebracht wordt voldaan aan de opdracht aan de commissie om een probleemanalyse te maken en meerdere oplossingsrichtingen te presenteren voor fundamentele, structurele knelpunten die in het huidige stelsel bestaan.

Meer nieuws over verzuim­verzekering­en

21-06-2023

Wijziging Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar

Werkgever en werknemer zijn per 1 juli 2023 verplicht om hun visie op het re-integratietraject te geven. Dit staat in een nieuwe ministeriële regeling, die recent is gepubliceerd in de Staatscourant. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Karien van Gennip, schrijft: "Het is belangrijk

Lees verder
28-11-2022

MKB verzuim-ontzorg-verzekering 10.000 keer gesloten

In 2022 zijn naar schatting 10.000 MKB verzuim-ontzorg-verzekeringen afgesloten. Ongeveer 60 procent hiervan zijn werkgevers met minder dan vijf werknemers. Ongeveer 25 procent van alle nieuw afgesloten verzekeringsproducten is de MKB verzuim-ontzorg-verzekering. Dat schrijft minister Van Gennip in een update maatregelen loorbetaling bij ziekte. De

Lees verder
26-10-2022

Wijzigingen Arbeidsongeschiktheidsfonds en Werkhervattingskas

Kleine werkgevers gaan per 1-1-2022 een lagere premie betalen voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) dan grotere werkgevers. Ook gaat de grens tussen kleine en middelgrote werkgevers voor de Werkhervattingskas (Whk) wijzigen. Dit heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid duidelijk gemaakt in het Staatsblad. De

Lees verder
26-10-2022

AXIS - Verzuim Totaal Op Maat

Het product Het Verzuim Totaal Op Maat pakket is een conventionele ziekteverzuimverzekering met een aantal bijzondere aspecten. Zo is er bijvoorbeeld een keuzevrijheid binnen het te verzekeren personeelsbestand, de mogelijkheid tot het meeverzekeren van de ondernemer/DGA en een gekoppelde HR- en verzuimbegeleider die veel werk

Lees verder
26-10-2022

De Goudse biedt verzuimrelaties extra ‘coronadiensten’

De Goudse gaat bedrijven helpen die tijdens de coronacrisis worstelen met het inzetbaar houden van hun personeel. Dit vormt een aanvulling op eerdere coronamaatregelen van de verzekeraar, zoals de mogelijkheid een betaalregeling af te spreken. Ondernemers met de Verzuimverzekering Eigen Risico in Dagen kunnen tijdelijk

Lees verder