Wat is de betekenis van eigenrisicotermijn?

De periode die u zelf financieel moet - kunt overbruggen voordat de uitkering van de verzekeraar start. Ook wel wachttijd genoemd

Andere begrippen gerelateerd aan verzuimverzekeringen


A ...
 • Aansprakelijkheid
  De verplichting tot het vergoeden van de schade, die de ene partij heeft toegebracht aan een andere partij.
 • Acceptant
  Een functionaris, in dienst van een verzekeraar, belast met de taak om aan de verzekeraar ter verzekering aangeboden risico's te beoordelen, premie en voorwaarden vast te stellen en de polisopmaak voor te bereiden. Ook wel underwriter genoemd
 • AOV
  AOV staat voor arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze verzekering dekt de financiële risico’s van arbeidsongeschiktheid.
 • Arbeidsdeskundige
  Persoon die bij arbeidsongeschiktheid de belastbaarheid van de arbeidsongeschikte in kaart brengt, onderzoekt en in vast.
 • Arbodienst
  Arbo-diensten zijn in het leven geroepen om het ziekteverzuim binnen bedrijven tegen te gaan. Bij een Arbo-dienst werken bedrijfsartsen, veiligheidsdeskundigen, arbeidshygiënisten, en arbeids- en organisatiedeskundigen. Werkgevers zijn verplicht zich aan
 • Arrest
  Benaming van uitspraken van de Hoge Raad en de gerechtshoven.
B ...
 • Bonus-malus regeling
  Deze regeling wordt bij sommige verzuimverzekeringen toegepast wanneer een aantal opeenvolgende jaren schadevrij zijn (bonus) of in procentuele zin ten opzichte van de jaarpremie negatief (malus). Afhankelijk van de verzekeraar kan een korting of toeslag
C ...
 • Carenzperiode
  Dit is de eerste periode na aanvang van een verzekering dat een verzekerde nog geen recht heeft op een uitkering, ondanks ziekte, arbeidsongeschiktheid of overlijden. De Carenz-periode is er om verzekeringsmisbruik te voorkomen.
 • Clausule
  In clausules die aan de verzekeringsovereenkomst zijn gehecht wordt de dekking van de polis verder beschreven, uitgebreid of beperkt. Ook kunnen er in clausules speciale eisen worden gesteld.
 • Collectief contract
  Hierbij is met een groep (bijvoorbeeld de werknemers van een bedrijf of de leden van een vereniging) overeengekomen, om leden van die groep tegen betere polisvoorwaarden te accepteren en/of een lagere premie te bieden.
 • Contractvervaldatum
  De datum waarop een overeenkomst van verzekering eindigt - hetzij definitief, hetzij met stilzwijgende verlenging voor eenzelfde periode.
 • Conventionele verzuimverzekering
  Een verzuimverzekering met een eigen risico in tijd (wachtdagen of termijn). Bij de conventionele verzuimverzekering wordt de verzekeringsuitkering als gevolg van loonschade
  door ziekte gebaseerd op de schade per individuele werknemer. Dit brengt met zic
 • Coulance-uitkering
  Hiervan is sprake wanneer een verzekeraar een schade vergoedt zonder hiertoe op grond van de polisvoorwaarden verplicht te zijn.
D ...
 • Dekkingspercentage
  Het percentage van het verzekerd bruto jaarloon dat dient als uitgangspunt bij het berekenen van het recht op uitkering
 • Direct writer
  Een verzekeraar die rechtstreeks en zonder tussenkomst van een onafhankelijke bemiddelingsadviseur ('tussenpersoon') klanten bedient.
E ...
 • Eigenrisicodrager (voor WGA)
  Een werkgever die zélf de risico’s draagt voor een werknemer die een wettelijke WGA-uitkering krijgt, is eigenrisicodrager voor de WGA. De eigenrisicodrager betaalt de uitkeringen en de kosten van de re-integratie zelf.
 • Eigenrisicotermijn
  De periode die u zelf financieel moet - kunt overbruggen voordat de uitkering van de verzekeraar start. Ook wel wachttijd genoemd
 • En-bloc clausule
  De verzekeraar mag in de polisvoorwaarden een en-bloc bepaling opnemen. De en-bloc bepaling geeft de verzekeraar het recht de polisvoorwaarden (en premie) tussentijds te wijzigen. Wanneer (één van de) wijzigingen een verslechtering betekent, dan heeft de
H ...
 • Herverzekering
  Schadeverzekeraars, pensioenfondsen en levensverzekeraars kunnen bepaalde risico’s en verplichtingen onderbrengen bij een (andere) verzekeringsmaatschappij. Onderbrengen kan geheel of gedeeltelijk.
I ...
 • Indirecte verzuimkosten
  Indirecte verzuimkosten hebben betrekking op kosten zoals sociale premies (werknemersverzekeringen),
  vervangend personeel, overwerkkosten in verband met een hogere werkdruk,
  kwaliteitsverlies, re-integratiekosten enzovoort..
J ...
 • Jurisprudentie
  Met jurisprudentie bedoelt men de toepassing van recht of (het geheel van) uitspraken door rechters
L ...
 • Loonwaarde
  De beloning die, gelet op wat in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is, en in redelijkheid kan worden toegekend aan bepaalde werkzaamheden.
M ...
 • Mate van arbeidsongeschiktheid
  Dit geeft aan in hoeverre er sprake is van arbeidsongeschiktheid, uitgedrukt in een percentage
 • Medisch adviseur
  De medisch adviseur geeft adviezen over (mogelijke) medische beperkingen en belastbaarheid. De adviezen stelt de medisch adviseur samen op grond van verzamelde medische informatie. De medisch adviseur kan een rol spelen bij de medische acceptatie. Ook kan
N ...
 • No-riskpolis
  Een stimulans voor werkgevers om een (deels) arbeidsongeschikte werknemer in dienst te nemen of in dienst te houden met voordeel van risicobeperking.
O ...
 • Ongevallenverzekering
  Een verzekering die voorziet in een uitkering, wanneer de verzekerde door een ongeval getroffen wordt.
 • Onzeker voorval
  Een gebeurtenis waarvan de partijen niet weten of die ooit zal plaatshebben of reeds heeft plaatsgehad (bij schadeverzekeringen), of wanneer die gebeurtenis zal plaatshebben (bij levensverzekeringen).
P ...
 • Polis
  De polis is een schriftelijk, door de verzekeraar ondertekend document waarin de bijzonderheden en voorwaarden van de verzekeringsovereenkomst zijn vastgelegd.
 • Polisvoorwaarden
  De polisvoorwaarden zijn de gedrukte voorwaarden die voor alle verzekeringen van een bepaalde categorie hetzelfde zijn. In de voorwaarden zijn o.m. opgenomen.
 • Premieloon
  Het gemaximeerde gedeelte van het loon waarover premies worden afgedragen voor werknemersverzekeringen
 • Preventie
  Maatregelen die bedoeld zijn om schade te voorkomen en uitbreiding van ontstane schade te beperken.
 • Prolongatiepremie
  De premie die is verschuldigd op de prolongatiedatum bij de voortzetting van de verzekeringsovereenkomst. Wordt ook wel ’continuatiepremie’ of ‘verlengingspremie’ genoemd.
R ...
 • Re-integratie
  Het proces en de activiteiten om terugkeer naar het arbeidsproces te bewerkstelligen.
 • Regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA)
  De IVA geldt voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Volledig wil zeggen dat iemand minder dan 20 procent van het laatstverdiende loon kan verdienen. Duurzaam wil zeggen dat er geen of slechts een heel kleine kans op herstel is.
 • Regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA)
  De WGA is onderdeel van de WIA en is bedoeld voor werknemers die deels arbeidsgeschikt worden verklaard (loonverlies tussen de 35 en 80 procent). Ook werknemers die volledig arbeidsongeschikt zijn (loonverlies van meer dan 80 procent), maar die waarschijn
 • RI&E
  De verplichting om periodiek bedrijfsrisico's te inventariseren, in kaart te brengen en aan te pakken. De wettelijke verplichting kent per bedrijfsgrootte een andere invulling.
 • Risicowijziging
  Verandering van beroep en/of de aard van werkzaamheden waardoor het risico op arbeidsongeschiktheid wijzigt.
S ...
 • Schadeverzekering (AOV)
  Verzekeringsdekking tegen het risico van inkomensderving als gevolg van arbeidsongeschiktheid. Inkomensderving moet aantoonbaar te maken zijn.
 • Stop-loss verzekering
  Een verzuimverzekering met een eigen risico uitgedrukt in geld, doorgaans voor middel grote en grote bedrijven.Bij deze verzekeringsvorm kiest de verzekeringnemer een bedrag waarvoor deze het verzuimrisico
  zelf wil dragen (het eigen risico). Dit eigen ri
U ...
 • Uitsluiting
  Een bepaling in de verzekeringsovereenkomst, waarbij is bepaald dat geen recht op schadevergoeding bestaat wanneer de schade is ontstaan als gevolg van de in de uitsluiting genoemde risico's, omstandigheden of aan bepaalde onderdelen van de verzekerde obj
V ...
 • Verzuimpercentage
  Het verzuimpercentage is het aantal verzuimde dagen in een periode gedeeld door het aantal werkbare dagen in diezelfde periode, vermenigvuldigd met 100.
W ...
 • Werkgeverslasten
  Dit zijn de vaste werkgeverspremies voor de werknemersverzekeringen en de premie Zorgverzekeringswet mede afhankelijk van sectorindeling.
 • Wet verbetering Poortwachter
  De Wet verbetering poortwachter dient ter ondersteuning van werknemers bij de re-integratie en ter voorkoming van onnodig lang ziek thuis zijn. De werknemer en werkgever moeten er samen voor zorgen dat de werknemer weer zo snel mogelijk aan het werk kan.
 • WGA
  WGA staat voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. De WGA is een wettelijke regeling die het loon voor werknemers beschermt, die UWV voor 35% tot 80% of 80% tot 100% niet duurzaam arbeidsongeschikt heeft verklaard.

 • WGA-gat
  Het WGA-gat of hiaat ontstaat bij langdurige arbeidsongeschiktheid van een werknemer wanneer de restcapaciteit van de werknemer onvoldoende is benut naar het oordeel van het UWV.
 • WIA
  Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Opvolger van de WAO